Yeshuah to Yah Stichting

Het volk van Yahuah

Voordat we het onderwijs van Yahuah belichten en Zijn feesten beschrijven, wil ik hieronder in het kort iets meedelen over Zijn volk. Waar is ‘in Hemelsnaam’ Zijn volk? Wie is Zijn volk? Hoe ziet Zijn volk eruit?

Waarom is dat belangrijk… Is Zijn onderwijs niet vooral belangrijk en Zijn feesten, moeten we die niet gewoon vieren? Ja die zijn belangrijk, maar Yahuah praat niet in het luchtledige… Hij gaf zijn verbondregels en beloften niet aan de wind om het te laten verwaaien, niet aan het water om het te laten wegebben. Nee, Hij gaf zijn onderwijs aan Zijn volk, zijn beloften en zijn feesten aan Zijn geliefde, die hij beschreef als Zijn vrouw.

Oh maar het antwoord op de vraag waar is Zijn volk, is simpel zegt u? We hebben tegenwoordig de geografische locatie, namelijk: Israël! Is dat zo, is dat Zijn volk, dus de locatie van een mens bepaalt tot welk volk je behoort? 

Laten we het eens menselijk beargumenteren: U emigreert/verhuist naar het land Israël en dan behoort u automatisch tot het volk Israël? Helaas ligt het zelfs menselijkerwijs gesproken iets complexer. Een definitie van wikipedia: “Een volk is een groep mensen die samenwonen en dezelfde cultuur hebben.” In die zin kan ieder die zich conformeert aan eenzelfde onderwijs en meedoet aan dezelfde feesten inderdaad als een volk bestempeld worden. Maar dan blijft nog de vraag: Is Israël het volk van Yahuah, of zijn er groepen in Israël die behoren tot het volk van Yahuah?

In mijn zoektocht naar de Bijbelse grond voor wie er tot het volk van Yahuah behoren, liep ik stuk op een aantal factoren. Er zijn groepen mensen die zich gedreven inzetten voor alles wat zich Israël en Joods noemt, en vaak vanuit de overtuiging dat ze tot het volk van God (Yah) behoren, dat waardeer ik. 

Zelf ben ik in de loop van de tijd een andere mening toegedaan. Namelijk dat het (natuurlijke) volk van Yahuah, het nageslacht van Abraham, Yitschak en Yaacov donker getinte mensen waren. De Bijbel zelf laat zien dat de huidskleur van de eerste mens bij de schepping en het van het gekozen volk donker was.  De hand van Mozes werd bijvoorbeeld tijdelijk wit en de huid van Mirjam werd tijdelijk wit. De naam Adam (de eerste mens) betekent zowel mens/ mensheid, als grond/ aarde, als rood/ roodachtig/ rossig/ kornalijn. De Bijbel is altijd beschrijvend hoe iets er uitziet, zelfs bij visioenen wordt levendig beschreven hoe de persoon er uit zag met bijvoorbeeld verwijzingen naar edelgesteentes voor de kleuren die degene zag in het visioen. In de naam Adam ligt opgesloten dat de mens is vormgegeven uit de aarde en visueel roodachtig was. De eerste mens had zeer waarschijnlijk een huidskleur die eruit zag als de kleur van Kornalijn. Onder invloed van zon en klimaat kan de pigment in de huid veranderen en fluctueren, toch is bij de geboorte de huidskleur in eerste instantie genetisch doorgegeven.

Het huidige land Israël is vol met blanke/witte mensen. Daarnaast draagt het land een symbool wat vroeger gold als het symbool van het volk van de Khazaren en tevens een symbool voor vele afgoderijen. Denkt u dat de Heilige Yahuah zich wil identificeren met een volk die zo hoereert met afgodische symbolen. Op elke synagoge (leerhuis) en boekrol dit symbool uitdraagt? 

Terecht dragen vele joden de naam Ashkenazi, want ze zijn een afstamming van Jafeth en niet van Sem, en daarom niet behorend tot de Semitische bevolkingsgroep. Ze stammen net als de meeste blanken af van Jafeth.

Genesis 10

1 Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth. Bij hen werden na de vloed zonen geboren. 2 De zonen van Jafeth zijn: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras. 3 De zonen van Gomer zijn: Askenaz, Rifath en Togarma.

Deze nazaten van Askenas doen alsof ze nageslacht van Abraham zijn, maar ze zijn het niet. Want Abraham is uit de geslachtslijn van Sem geboren en niet uit de geslachtslijn van Jafeth. De Bijbel bevestigt ook dat er leugenaars zullen zijn die zeggen Yahudim (Joden) te zijn, maar het niet zijn.

Openbaringen 3

9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.

Van degenen die zich scharen onder de nazaten van Abraham, bevinden zich er niet weinigen op vooraanstaande posities en houden er niet weinigen zich bezig met winstbejag en het willen heersen van dit tijdperk. Er zijn er velen die dit als een ‘natuurlijke zegen’ van boven beschouwen. Maar met al hun winstbejag en misleidende praktijken lasteren zij Yahuah en zouden zij als zij werkelijk Yashar’al zouden zijn de vloek van Deuteronomium 27 hebben moeten ondergaan, aangezien Yahuah niet liegen kan.

Er is een bevolkingsgroep op aarde die de vloek(en) van Deuteronomium 27 letterlijk ondergaan heeft. Zij zijn in grote getalen weggevoerd in schepen en hebben letterlijk ijzeren jukken om hun hals gehad, heel anders dan de ‘blanke joden’ die juist overal waar zij maar kwamen voorspoedig waren en zodoende de afgunst opriepen, zijn er grote getalen donkere mensen geweest die letterlijk Deuteronomium 27 aan den lijve hebben ervaren. Ik wil hiermee het kwaad en de minachting en de haatzaaierij wat betreft de ‘blanke joden’ niet goedkeuren. Het kwaad wat hen is aangedaan tot en met de Shoa valt niet recht te praten, toch denk ik dat we wat betreft de natuurlijke oorspronkelijke Yahudim naar een donkerder huidskleur moeten zoeken. Daarbij komt dat de originele geslachtslijn sinds de schepping donker van huidskleur was, aangezien het genetisch onmogelijk is dat een blank echtpaar een donker kind verwekt, terwijl een donker echtpaar een blank kind kan verwekken en baren.

Dan nog even over de naam van het volk van Yah. Hoe werd het volk oorspronkelijk genoemd en welke naam had de stam waaruit Yahusha voortgekomen is?

De naam Israël (ישראל) is een samentrekking van de letter Yod (י) wat staat voor ‘hij’ en de woorden Shar (שר) wat betekent ‘heerser, kapitein, prins’ en Elah/Alah (אלה), afgekort als El/Al (אל), wat betekent ‘God’. Oftewel Israël betekent: ‘Hij (is) prins/ heerser (van) God’. 

Daarnaast bestaat er nog een andere optie voor de Bijbelse hebreeuwse letters, namelijk een samentrekking van het woord Yashar (ישר) wat betekent ‘oprecht, eerlijk, direct, gelijkheid, uniform’ en Elah/Alah (אלה) wat betekent ‘God’. Oftewel Yashar-Al betekent: ‘Oprechte (van) God’.

Aangezien het Hebreeuws een lange tijd een ‘dode taal’ is geweest, weten we niet welke samenvoeging correct is en hoe de uitspraak zou zijn geweest oorspronkelijk. Beiden betekenissen passen bij de naamswijziging van Jaäkov (Jakob), omdat een Engel van God met hem streed en tegen Jakob zei dat hij met God en mensen gestreden heeft en hen overwonnen heeft, past zowel de titel vorst als de omschrijving oprechte. 

Jakobs oude naam betekent ´hij volgt op de hiel´, bij zijn geboorte kwam hij als tweede vlak na of ´hij (is) arglistig’, of ‘hij valt sluipend aan´. De nieuwe naam ‘Oprechte (van) God’ (Yashar-Al) vormt hiermee een sterk contrast. Juist vanwege dat tegenovergestelde contrast lijkt mij de naam Yasharal het meest aannemelijk als Jakobs nieuwe naam. En alleen een oprechte kan ‘winnen’  van de Heilige en Oprechte Almachtige.

 

Wat veel mensen helaas niet (willen) weten is dat er vooral buiten het zichtveld van ons natuurlijke leven een geestelijke strijd is van twee koninkrijken. Het Koninkrijk van de Oprechte, Almachtige Schepper van alle dingen, die mensen wil bevrijden en verlossen uit het koninkrijk van zijn gevallen engel, die regeert door misleiding en bedrog.

Openbaringen 12

9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

 

In het einde van de tijden (van dit tijdperk) zal de misleiding steeds groter zijn, tot de tegenstander, de mens van de wetteloosheid, zichzelf zelfs als god zal laten vereren en in de tempel zal gaan zitten. Hij zal daar op die plek uiteindelijk vernietigd worden, door Jahusha, de Gezalfde en, door Jahuah als enige aangewezen mens, als profeet, priester en koning, de wereld zal leiden naar de uiteindelijke verlossing van al het kwaad.

2 Tessalonicenzen 2: 1, 3-4, 8

1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heerser Jahusha de Gezalfde en onze vereniging met Hem…. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet…. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heerser zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

2 Timoteüs 3: 12-13

En ook allen die godvruchtig willen leven in de gezalfde Jahusha, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

 

Om de misleiding en bedrog het hoofd te kunnen bieden, zul je oprecht/eerlijk (Jashar) moeten worden, zelfs oprecht en eerlijk over jezelf, over je eigen falen en onkunde. Want het volk van Elohim/Alahym is een volk van oprechten, Jashar-Al.

Daarnaast zul je alles wat deugdzaam en wat waar is moeten erkennen en daar naar leren leven. En als je Jah wil aanbidden, zul je dat doen volgens Zijn principes en Zijn instellingen. Pas als je daar naar streeft, kun je jezelf Jahudi (Jood) noemen, want Jahudim betekent: Aanbidders van Jahuah.

Er zijn veel dwaalleraars, ook onder hen die zichzelf christen (gezalfd) noemen, die soms glashard beweren dat de inzettingen van Jah niet meer voor deze tijd gelden, terwijl Jahusha totaal anders onderwees over de duur en het gezag van Jahuahs inzettingen en onderwijs.

Matteüs 5 :17-20

Denk niet dat Ik gekomen ben om het onderwijs (de wet) of de profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen (tot volledige betekenis te brengen). Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van het onderwijs (de wet) voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.  Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid (oprechtheid) niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Pharizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

 

The TRUE Hebrew Israelites defined by Scripture and history.

Yahusha to Yahuah - Yeshuah to Yah Stichting

Een verkenning van de waarheid en de betekenis van de namen van de Schepper en zijn Zoon.

info@y-to-y.nl
06 44466533
RSIN 865575605
KvK 91184967
NL50 REVO 4967 0278 61

Yeshuah to Yah Stichting

Verkondig de Waarheid - Verberg of verduister niets.